oef5p95

Matching oefening

Verbind het juiste antwoord van de rechtertabel met de opgave aan de linkerkant.
mittitis
mittimus
mittis
mitto
mittunt
mittit